Du er her:

2023

Innkalling til
Årsmøte i BSK friidrett
8. februar 2023 kl. 18.00

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet 

2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden

 • Innkalling publisert på BSK nettside 6. desember 2022
 • Styrets forslag til forretningsorden:
  • Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.
  • Dirigenten kan beslutte å sette strek for inntegnede talere og endre taletiden ved behov.
  • Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.

3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen 

 • Styrets innstilling til dirigent: Kristoffer Halmøy
 • Styrets innstilling til referent: Jon Olav Viste
   

4. Behandle gruppens årsberetning 2022

5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker 

 • Ingen forslag eller saker mottatt

7. Fastsette aktivitetsavgift 2023 

 • Styrets forslag til aktivitetsavgift 2023:
  • For aldersgruppene opp til 12 år følges BSKs satser for felles aktivitetsavgift.
  • For eldre aldersgrupper fastsettes aktivitetsavgift i 2023 til:
   • 13-14 år: kr 2.800,-
   • 15-19 år: kr 3.000,-

8. Vedta gruppens budsjett for 2023

9. Foreta valg etter BSKs lover §19 

 • Når gruppeårsmøtet har valgt nytt styre, tiltrer det nye styret umiddelbart så sant ikke årsmøtet vedtar noe annet.
 • Valgkomiteens innstilling til nytt styre:
  • Leder: Kristoffer Halmøy (ikke på valg)
  • Nestleder: Renata Ellingsen (ny)
  • Styremedlem Utøverrepresentant: Iben Carnhed (ny)
  • Styremedlem Sportslig leder: Gøran Paulsen (ny)
  • Styremedlem laglederkontakt: Torben Lindstad (ny)
  • Styremedlem utdanning: Lars Ytterhaug (gjenvalg)
  • Styremedlem sekretariat: Jon Olav Viste (gjenvalg)
  • Styremedlem materialforvalter: Jostein Haraldseid (gjenvalg)
  • Styremedlem Mette Rooth  (ikke på valg)

 

Velkommen!

Kristoffer Halmøy
Styreleder BSK friidrett

Til toppen