Du er her:

2024

Innkalling til
Årsmøte i BSK friidrett
7. februar 2024 kl. 18.00

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen


Dagsorden:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media

 2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden

 • Innkalling publisert på BSK nettside 4. desember 2023
 • Styrets forslag til forretningsorden:
  • Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.
  • Dirigenten kan beslutte å sette strek for inntegnede talere og endre taletiden ved behov.
  • Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.

 3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen

 • Styrets innstilling til dirigent: Per Gammelgård
 • Styrets innstilling til referent: Jon Olav Viste

 4. Behandle gruppens årsberetning 2023

5. Behandle gruppens regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker som fremgår av godkjent saksliste

 • Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest en uke før årsmøtet
 • Ingen forslag eller saker mottatt

7. Fastsette aktivitetsavgift 2024

 • Styrets forslag til aktivitetsavgift 2024:
  • For aldersgruppene opp til 12 år følges BSKs satser for felles aktivitetsavgift.
  • For eldre aldersgrupper fastsettes aktivitetsavgift i 2023 til:
   • 13-14 år: kr 3.000,-
   • 15-19 år: kr 3.200,-

 8. Vedta gruppens budsjett for 2024

9. Foreta valg etter BSKs lover §18 

 • Når gruppeårsmøtet har valgt nytt styre, tiltrer det nye styret umiddelbart så sant ikke årsmøtet vedtar noe annet.
 • Valgkomiteens innstilling til BSKs årsmøte på medlemmer til gruppestyret:
  • Leder: Kristoffer Halmøy - velges for to år

  • Styremedlem laglederkontakt: Torben Lindstad - velges for to år

  • Styremedlem: Mette Rooth - velges for to år

  • Styremedlem: Iben Carnhed - velges for to år

  • Styret består også av følgende medlemmer som ikke er på valg:

   • Nestleder: Renata Ellingsen - ikke på valg

   • Styremedlem: Gøran Paulsen - ikke på valg

   • Styremedlem: Lars Ytterhaug - ikke på valg

   • Styremedlem: Jostein Haraldseid - ikke på valg

   • Styremedlem: Jon Olav Viste - ikke på valg

 • Styrets innstilling til valgkomite: <kommer>

 

Velkommen!

Kristoffer Halmøy
Styreleder BSK friidrett

Til toppen