Du er her:

Klubbhåndbok

1. Klubbens visjon og mål

Bækkelagets Sportsklubs (BSK) aktiviteter skal kjennetegnes av elitekvalitet i alle ledd. Det vil si at våre trenere skal være kurset, våre anlegg skal holde høy standard, administrasjonen være veldrevet og effektiv samt at våre sportslige planer skal sørge for maksimalt læringsutbytte, utvikling og idrettsglede. Du finner et tydelig svar på hva som er målene for elitekvalitet i din treningsgruppe ved å slå opp i det spesifikke kapittelet for årsklassen du tilhører.

BSKs visjon er å tilby samfunnets beste aktivitetstilbud. Klubben skal være en klubb du er en del av hele livet. Vi skal legge til rette for alle, unge som gamle. Dette skal vi gjøre gjennom å tilrettelegge for aktiviteter som stimulerer til motorisk og fysisk utvikling for de minste barna, utvikler sportslige prestasjoner og mestringsglede gjennom ungdoms- og eliteidretten til lavterskelaktiviteter for foreldre- og besteforeldregenerasjonen i klubben. Hele veien med visjonen om samfunnets beste aktivitetstilbud som grunnmur.

2. Klubbens verdigrunnlag

BSK baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett, samt idrettens organisasjonsverdier: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

 

Klubben har i tillegg sitt eget verdisett som vi etterlever, og all aktivitet i BSK skal kjennetegnes av disse verdiene. Verdiene er styrende for både utøverne, trenere, lagledere, tillitsvalgte, frivillige og ansatte.  Våre verdier er:

Inkluderende

Du hører til og blir sett. I BSK skal alle bli tatt imot av utøverne, frivillige, trenerne, lagledere, tillitsvalgte og ansatte slik at alle forstår at de er velkomne.

Fremoverlent

Vi er en klubb med takhøyde. Hos oss er alle initiativ og ideer velkomne. Vi er en klubb av og for medlemmene. Vi som deltar, jobber eller er frivillige her skal alltid strekke oss til å bli enda bedre - til det beste for hverandres fremgang og egenutvikling.

Glede

Alle skal få energi og glede av å stå på for BSK. Ekte idrettsglede skal sikres gjennom et aktivitetstilbud tilpasset utøvernes nivå og mestringsfølelse.

Profesjonalitet

Grundighet, profesjonalitet og høy kvalitet skal gjennomsyre alt arbeidet vi gjør.

Kameratskap

I BSK skal alle ta vare på hverandre og glede seg over det vi gjør sammen. Smil, hygge, omsorg og ønsket om hverandres beste skal danne grunnlaget for kameratskap i BSK.

 

 

 

3. Klubbens lover

Siste versjon av loven - vedtatt på klubbens årsmøte 29. mars 2022:


https://www.bekkelagets.no/om-klubben/styrende-dokumenter/bsks-lover/

 

4. Årsmøter

4.1 Klubbens årsmøte

Årsmøtet er klubbens, og dermed også fotballens, høyeste myndighet. Møtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

Innkalling til årsmøtet annonseres på BSKs hjemmeside og klubbens Facebook-sider.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.

Sakspapirer til og protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside. Dokumentene kan også fås ved henvendelse til hovedstyret.

4.1.1 Årsmøtets oppgaver

Klubbens årsmøte skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigete og eventuelle inviterte personer/media.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsberetning og gruppenes beretninger.

5. Behandle klubbens regnskap og grupperegnskaper i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta klubben og gruppenes budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

1. Arbeidsutvalg som består av leder, nestleder, fire styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem. Medlemmene av arbeidsutvalget velges for to år. Varamedlemmene velges for ett år. Det ene året velges leder, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Det andre året velges nestleder, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Årsmøtet kan gi dispensasjon for ovennevnte toårige valgperioder.

2. Gruppestyrer. Gruppelederen og nestleder (som er personlig vara for gruppeleder) tiltrer hovedstyret når klubbens årsmøte har valgt disse. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

3. Engasjert revisor for klubben

4. Kontrollkomité som består av leder, tre medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene av kontrollkomitéen velges for to år. Varamedlemmene velges for ett Side 10 av 16 år. Det ene året velges leder, et medlem og to varamedlemmer. Det andre året velges to medlemmer og to varamedlemmer

5. Lovkomité som består av leder, to medlemmer og ett varamedlem. Medlemmene av lovkomitéen velges for to år. Varamedlemmet velges for ett år. Det ene året velges leder, ett medlem og varamedlem. Det andre året velges ett medlem og varamedlem.

6. Komité for hedersbevisninger som består av leder, to medlemmer og ett varamedlem. I tillegg er ett medlem av arbeidsutvalget automatisk medlem av komiteen. Medlemmene av hedersbevisningskomitéen velges for to år. Varamedlemmet velges for ett år. Det ene året velges leder, ett medlem og varamedlem. Det andre året velges ett medlem og varamedlem. Arbeidsutvalget oppnevner hvert år sitt medlem av komitéen.

7. Valgkomité som består av leder, fire medlemmer og to varamedlemmer. Hovedstyret innstiller på valgkomité.

8. Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet. Årsmøte kan vedta å gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne disse representantene.

9. Hovedstyret består av Arbeidsutvalget, gruppelederne og de ansattes representant.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

4.2 Fotballens årsmøte

Fotballen avholder også et eget årsmøte som følger følgende agenda.

1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet.
2. Velge dirigent(er) og referent(er)
3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
5. Årsberetning for året som var
6. Årsregnskap for året som var i revidert stand
7. Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest 4 uker før årsmøtet

 8. Aktivitetsavgift for året

 9. Budsjett for året
10. Valg i henhold til §11

 

4.2.1 Klubbens organisasjonskart med fokus på fotballgruppe

 

 

 

5. Fotballstyret

5.1 Fotballstyrets sammensetning og oppgaver

Styret består av:

Leder – velges for 2 år

Nestleder – velges for 2 år

Styremedlem Økonomi – velges for 2 år

Styremedlem Utdanning – velges for 2 år

Styremedlem Sekretær – velges for 2 år

Styremedlem – velges for 1 år

Styremedlem – velges for 1 år

Styremedlem – velges for 1 år

Fotballstyrets sammensetning og valg reguleres nærmere av BSKs lover (https://www.bekkelagets.no/om-klubben/styrende-dokumenter/bsks-lover/)

 

5.2 Fotballstyret valgt februar 2022

Leder – Jens Naas-Bibow

Nestleder – Ole Johnny Kristiansen

Styremedlem Økonomi – Marit Myklestad

Styremedlem – JoyLinn Rørvik

Styremedlem – Ina Fischer

Styremedlem – Luis Conceicao

 

5.5 Nyttige/viktige roller i fotballstyret

Trenerkoordinator

• Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.

• Planlegging trenerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.

• Gjennomføring trenerforum – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht sportsplan.

• Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!

• Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.

• Hjelper sportslig leder og administrativ koordinator med rekruttering av nye trenere.

Rekrutteringsansvarlig

• Kompetansekravet: Rekrutteringsansvarlig må ha, eller ha planer om å gjennomføre grasrottrener/C-lisens.

• Rekrutteringsansvarlig setter tidspunkt for oppstart av nye årganger.

• Rekrutteringsansvarlig har ansvaret for at treningene gjennomføres hele det første året frem til foreldretrenere er på plass.

• Rekrutteringsansvarlig har også ansvaret for innholdet på disse tiltakene for på den måten bidra til at alle får mest mulig lik inngang til klubben.

• Rekrutteringsansvarlig har et ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årskullene.

• Rekrutteringsansvarlig har et ansvar for å gjennomføre foreldremøter for de nye årskullene. Funksjonsbeskrivelsen bør si noe om når og hvordan disse kan organiseres og gjennomføres. Her er det naturlig at klubbens verdier, mål og retningslinjer blir presentert, samt kontingenter og annen nyttig informasjon.

• Rekrutteringsansvarlig har et ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.

Kvalitetsklubbansvarlig

• Være BSKs kvalitetssikrer sammen med administrativ koordinator og kontaktperson mot krets.

• Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.

• Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.

• Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.

Dommerkoordinator

• Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:

• Klubbens dommere

• Klubbens styre og administrasjon

• Lagledere og trenere

• Fotballkretsen

• Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.

• Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper.

• Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.

• Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.

• Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.

• Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleir.

• Heve dommerens status i klubben!

Fair play-ansvarlig

BSKs styre oppnevner en Fair play-ansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem som er ansvarlig for å koordinere Fair Play-tiltakene i klubben og bruke Fair Play programmet som en veileder.

Overordnete ansvarsområder:

• Implementere klubbens strategi ut i praksis.

• Bindeledd mellom styret og lagene i klubb.

• Kommunikasjon med krets og forbund.

• Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).

Praktiske ansvarsområder:

• Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.

• Påse at anlegget har et Fair play-preg.

• Bestille Fair play-effekter.

• Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.

• Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.

• Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.

• Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.

FIKS-ansvarlig

I Bækkelagets Sportsklubb er det administrativ koordinator som har ansvaret for FIKS.

• Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.

• Brukeradministrasjon - påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige tilganger til FIKS.

• Brukeropplæring - påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.

• Påmeldingsansvaret til serie og OBOS-cup.

 

Kompetanse

Alle i klubbens styre skal ha minimum FLK 1 og flertallet i styret skal ha FLK 2.

 

6. Lagets organisering

Den viktigste innsatsen i administrasjon og drift av et idrettslag ligger hos de frivillige. Dere som trenere, lagledere og foreldrene tar i litt ekstra for at barna og ungdommen skal kunne drive idrettsaktivitet. Vi i klubben setter stor pris på denne innsatsen. Som klubb ønsker vi å legge til rette for at de frivillige skal ha en så enkel hverdag som mulig i administrasjonen av de enkelte lag/årganger. Derfor har vi laget denne administrasjonsveiledningen slik at du vet hvilke oppgaver som må håndteres, og hvor du skal henvende deg for å få hjelp med disse oppgavene. De ulike rollebeskrivelsene finnes også i klubbens sportsplan (https://www.bekkelagets.no/om-klubben/styrende-dokumenter/klubbens-sportsplan-og-trenerveiledning/).

Klubben ønsker at det administrative ansvaret knyttet til laget skal spres på flere personer, med hvert sitt hovedansvar, og med en hovedlagleder som koordinerer og samkjører disse prosessene, i kontakt med klubbens administrasjon. Den anbefalte sammensetningen er beskrevet i organisasjonskartet.

6.1 Krav om politiattest i Bækkelagets Sportsklubb

I Bækkelagets Sportsklub blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. Politiattest søkes her (https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/).

For å få en formålsbekreftelse send epost til vibeke@bsknc.no.

6.2 Hovedtrener

Hovedtreneren er ansvarlig for lagets/utøvers treningsopplegg og treningsarbeid. Hovedtreneren skal utarbeide planer for utvikling av laget og den enkelte utøvers individuelle ferdigheter. Ansvaret omfatter fysisk, teknisk, taktisk og mental trening. Hovedtrener har også ansvaret for spesialisert keepertrening.

Hovedtreneren er ansvarlig for å gi enkeltutøverne tilbakemeldinger om sportslig utvikling og prestasjoner i konkurranser og trening, samt å sørge for at lagets/individuelle utøvers mål nås. Hovedtreneren skal sørge for at treningsplaner er klare, og distribuert til assistenttrenerne i god tid før treningen.

Hovedtreneren forplikter seg til - sammen med det øvrige støtteapparatet rundt laget - å sikre at miljøet innen spillerstallen fungerer best mulig, og at deltakerne i spillerstallen tar et gjensidig ansvar for eget miljø, lagets resultater og for deltakernes forhold til klubben for øvrig. Hovedtreneren velger sitt trenerteam, dvs. assistenttrener(e) og hovedlagleder. Trenerteamet avklares med gruppens styre.

Hovedtrener utarbeider halvårs- og sesongrapport som sendes trenerkoordinator i gruppene, samt sportslig leder sentralt.

Hovedtrener skal i regi av BSK gjennomføre hjertestarterkurs. Hovedtrener skal etterstrebe og stille i klubbens fellesmøter som felles trenerforum, trenermøter og gruppas årsmøte. Hovedtrener følges opp av trenerkoordinator i gruppen, og sportslig leder sentralt.

Sentrale forpliktelser for hovedtreneren er:

 • å opptre i tråd med klubbens verdier
 • å sikre sportslig kvalitet og utvikling
 • å gjennomføre mål- og utviklingssamtaler
 • å oppnå utviklings- og mestringsmål
 • å delta på trenermøter/seminarer i og utenfor klubb
 • å understøtte en mestrings- og prestasjonskultur som i tråd med klubbens retningslinjer
 • å hjelpe til med utvikling av assistenttrenere
 • å sikre generell oppfølging og utføring av særidretten og hovedlagets strategier
 • å avklare at laget har egnet utstyr, og sørge for bestilling av eventuelt manglende utstyr

6.3 Assistenttrener

Assistenttreneren skal gjennomføre treninger etter hovedtreners plan. Vedkommende skal også bistå hovedtrener i planlegging og evaluering av treningsplanen. Det er hovedtreneren som er nærmeste kontaktperson for assistenttreneren. Assistenttreneren skal etterstrebe å stille i klubbens fellesmøter som felles trenerforum, trenermøter og gruppas årsmøte.

6.4 Hovedlagleder

Som hovedlagleder har man et overordnet ansvar med å være behjelpelig med koordinering og gjennomføring av de administrative oppgavene som er knyttet til laget/årgangen. De viktigste oppgavene er å distribuere og innhente informasjon og oversikt som er nødvendig både for trenere, øvrig støtteapparat, foreldre og administrasjonen. Dette inkluderer eksempelvis å holde ajour Spond med spillere og trenerteam, påse at nødvendige lisenser er løst, sørge for påmelding til cuper, innmelding i BSK i Min idrett, overganger og følge opp at medlemskontingenter og aktivitetsavgift blir betalt.

Administrasjonen sender hovedlagleder separate skriv for innmelding, medlemskontingenter og aktivitetsavgift. Hovedlagleder skal etterstrebe å stille i klubbens fellesmøter som felles trenerforum, trenermøter og gruppas årsmøte. Hovedlagleder skal bidra til at rollene rundt laget er dekket og forholder seg til gruppens kontaktperson i administrasjonen.

Sentrale oppgaver for hovedlaglederen er:

 • å opptre i tråd med klubbens verdier
 • å utføre administrative og praktiske oppgaver
 • å delta på foreldremøter og sikre innhenting av politiattest
 • å sørge for påmelding til cup, seriespill mv.
 • å bidra til utarbeidelsen av fotballens årsrapport
 • å sørge for at roller rundt laget er besatt

6.5 Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig i styret skal ha oversikt og kontroll på fotballgruppens hovedkasse og de enkelte årgangers lagkasse. Enkelte utgifter dekkes av fotballgruppens hovedkasse, mens andre må dekkes av lagkassen. Lagkasse defineres som det enkelte årskull/lags oppsparte midler fra dugnader etc., og som brukes til spesielle og enkeltstående utgifter. Det er opp til lagledelsen i samarbeid med foreldregruppen å avklare hvilke utgifter som dekkes av lagkassen og ikke, men det anbefales at disse midlene går til å redusere utgifter knyttet til aktiviteten ved eksempelvis reiser, treningsleir, utstyr, treningsdrakter, sosialt og annet som laget ønsker å bruke pengene på.

Alle inntekter og kostnader knyttet til aktivitet i regi av BSK lag/ individuelle utøvere skal regnskapsføres i BSK sentralt. Det vil si at det for privatpersoner ikke er tillatt å opprette eller holde bank- eller Vipps-konti i eget navn for å håndtere inntekter og utgifter knyttet til lagets aktivitet. BSK har opprettet egne reskontroer i gruppenes regnskaper som holder oversikt over lagets disponible midler. For alle utbetalinger fra lagkassene kreves bilag (faktura, original kvittering eller lignende) for å få regnskapet godkjent.

I tillegg til økonomiansvarlig som har attestasjonsmyndighet for lagets lagkasse, utnevner hvert lag en ytterligere person til attestering.

6.6 Turnerings- og konkurranseansvarlig

Som turnerings- og konkurranseansvarlig har man ansvar for å informere om de ulike arrangementene til foreldre. I enkelte tilfeller er det også naturlig at turnerings- og konkurranseansvarlig samkjører påmeldinger. Hver gruppe definerer hvilke prioriterte konkurranser og turneringer for sine årganger.

6.7 Utstyrsansvarlig

Som utstyrsansvarlig skal man holde oversikt over lagets utstyr og sørge for bestilling av nytt utstyr sammen med administrasjonen. Drakter er klubbens eiendom og det er kun klubbens sponsorer som kan trykkes på drakter. Etter endt sesong skal alle drakter samles inn og leveres gruppens utstyrsansvarlig i administrasjonen. Laget står fritt til å selge sponsorer på overtrekksdresser, men slik sponsing skal avklares med administrasjonen i forkant. All sponsorfakturering formidles til gruppens kontaktperson i administrasjonen som påser at fakturering blir utført.

6.8 Dugnads-/frivillighetsansvarlig

Ethvert idrettslag er avhengig av dugnad for å skaffe penger. Det er også vanlig at en fast årgang er ansvarlig for de gjentakende dugnadene eller arrangementene som holdes i regi av idrettslaget i løpet av ett år. I tillegg arrangerer vi i Bækkelagets Sportsklub, Norway Cup. Norway Cup er den største og viktigste inntekten til klubben og alle gruppene i BSK. Dugnaden krever høy innsats og involvering fra klubbens medlemmer og foreldre, med forventninger om minimum fire skift for utøvere opp t.o.m. 13 år, minimum fem skift for spillere f.o.m. 14 år og opp, samt tre skift fra foreldre per utøver. Utøvers dugnadsinntekt godskrives gruppene og foreldreinntekt godskrives lagkasser. Dugnadsansvarlig bidrar til at utøvere og foreldre får nødvendig informasjon med forventede forpliktelser og fordeler arbeidsoppgaver slik at gruppen og laget får sine inntekter. Typiske dugnadsoppgaver er kiosksalg, brettvask, salg av toalettpapir, parkeringsvakt o.l. For hvert skift foreldrene jobber under Norway Cup godskrives lagkassen ca kr 500.

6.9 Sosialansvarlig

Man deltar i idrett stort sett fordi man synes det er gøy, og sosialt. Den sosiale tilhørigheten er nok den enkeltstående viktigste grunnen til at folk starter og fortsetter med idrett. Derfor anbefales det at hver årgang har en sosialansvarlig som planlegger og gjennomfører jevnlige sosiale aktiviteter for sitt lag/gruppe. Eksempler på sosiale aktiviteter er pizzakvelder, sommer/sesongavslutninger, felles bading etter treninger eller lignende.

6.10 Trenervettregler

Klubben forventer at alle trenere etterlever våre trenervettregler:

1. Klubbens verdier er integrert i trenerstilen min.

2. Utøverne er alltid i sentrum – mine handlinger baseres på å tilrettelegge for dem.

3. Jeg skal sørge for et mestringsmiljø som inkluderer alle.

4. Jeg er et godt forbilde og en god ambassadør for klubben.

 

7. Medlemskontingent og innmelding

Familiemedlemskap kr. 695, voksne (over 20 år) kr. 480,- (fra det året du fyller 21), junior (under 20 år) kr. 320, honnør over 67 kr. 215:

https://www.bekkelagets.no/om-klubben/meld-deg-inn-i-bsk/

Kontingenten betales i mars og gjelder for kalenderåret. Det kan søkes om redusert kontingent på kr 110 hvis man er student eller er i militæret.

Passivt medlemskap tom 30 år: kr. 110,-

Innmelding skjer via NIFs sine sider www.minidrett.nif.no.

 

8. Aktivitetsavgift til BSK Fotball

Aktivitetsavgift er en årlig avgift som betales til BSK Fotball. Avgiften brukes som bidrag til å dekke de sportslige aktivitetene spillerne deltar på (treningsflater, trenere, cuper m.m).

Alle som spiller fotball i BSK må betale denne avgiften. I tillegg må man være medlem av BSK. Info om innmelding finner du her. Aktivitetsavgiften fra 13 år revideres årlig og vedtas på Fotballgruppas årsmøte.

BSK har felles aktivitetsavgift for barn t.o.m. 16 år. For utøvere på 13-16 år som ønsker å delta i flere idretter så betales den høyeste aktivitetsavgiften av utøveren. Man kan derfor i BSK drive med seks idretter til prisen av én.

Følgende satser benyttes pr 2023 for fellesaktivitetsavgift:

Klasse               

Sats

12 år

2 600,-

11 år

2 100,-

10 år

1 800,-

9 år

1 700,-

8 år og yngre

1 600,-

 

Pr 2022 gjelder følgende satser for fotball (spillere f.o.m. 13 år):

Studenter får halv voksenpris ved fremvisning av studentbevis til vibeke@bsknc.no

Klasse                        

Sats

Herrer/Damer A, Herrer/Damer rekrutt, Herrer/Damer junior

2 900,-

Senior/junior "mosjon", Oldboys/oldgirls (aktive)

1 600, -

Oldboys passive (kun trening)

700, -

Spillere 15-16 år

2 800, -

Spillere 13-14 år 

2 600, -

Futsal (spillere over 12 år som ikke spiller ordinær fotball i BSK)

1 000,-

Futsal (spillere over 12 år som allerede spiller ordinær fotball i BSK)

500,-

 

 

9. Påmelding til serier og cuper

Serie og OBOS Cup

Administrasjonen melder på lagene til serie i FIKS, men hovedlagleder er ansvarlig for å melde fra til klubben om hvor mange lag og på hvilket nivå dere ønsker å melde på. Lagene blir satt opp til et obligatorisk påmeldingsmøte med sportslig leder og trenerressurs rundt 5-7 dager før påmeldingsfrist. Administrasjonens oppgave er å bistå på valg av nivå til selve påmeldingen.

 

Frister for påmelding ser dere til høyre.      

 

Send mail til fotball@bsknc.no for spørsmål eller annet relatert til påmelding.

Cuper

Betaling av cuper, enten som dekkes av klubb eller av lagkasse foregår på samme måte: Lagleder/trener melder på lag til cup. Faktura (evt. mail som mottas fra arrangør med betalingsinfo) sendes til fotball@bsknc.no og vi betaler cupen direkte. Dette gjelder også dersom cupen innebærer betaling for overnatting, deltakerkort etc. og kostnaden med dette skal dekkes av lagkassen (inkludert innsamlede egenandeler). Må cupen dekkes med kortbetaling må trener/lagleder legge ut, og fylle inn refusjonsskjema. Ved utlegg for cuper på kr. 5 000 eller mer kan klubben hjelpe med å gjøre kortbetalingen. Send epost til fotball@bsknc.no for hjelp.

Refusjonsskjema finner du her:

https://www.bekkelagets.no/om-klubben/styrende-dokumenter/faktura-og-utgiftsrefusjoner/

BSK Fotball driver i henhold til Norges Idrettsforbunds og NFFs bestemmelser om barneidrett, og støtter ikke deltakelse på turneringer som strider mot disse reglene.

Norway Cup

Laget er selv ansvarlig for at årgangen sin er påmeldt til Norway Cup. Påmeldingsfristen hvert år er 15. april for den ordinære turneringen, og 20. juni for 3v3 turneringen. Deltagelse er gratis for klubbens egne lag.

Påmelding gjøres på følgende side: https://norwaycup.no/   

Ved spørsmål om påmelding send mail til fotball@bsknc.no.

19. Forsikring/Skader

Alle spillere er forsikret via en lagforsikring. Klubben får faktura pr lag som er påmeldt seriespill. Forsikring betales av klubben. Alle spillere som er registrert i fotballens system (FIKS) er forsikret. En klar forutsetning i forsikringen er at spillerne bruker leggskinn på trening og i kamp. Lag i barnefotballen er dekket gjennom Norges Idrettsforbunds bar­neidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

 

Forsikringspremien betales av Norges Idrettsforbund.

 

For ytterligere info og link til div. skjemaer se NFFs nettsider:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

 

Om en spiller blir skadet under trening/kamp kan man ringe Idrettens Skadetelefon for assistanse. Skadetelefonen er åpen alle dager 0900-2100:

https://www.idrettshelse.no/page/Idrettens-skadetelefon

 

Om skadetelefonen:

 • er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.
 • sikrer tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse, slik at utøvere kan få rask og riktig hjelp i et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge.
 • gir råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader, basert på beste praksis innen idrettsmedisin.
 • gir råd uavhengig av om skaden dekkes av forsikringen eller ikke.
 • betjenes av fysioterapeuter - andre linje er legespesialister.
 • bestiller utredning og behandling. Om skadebehandlingen dekkes bestemmes av Forsikringsselskapet og beror på en individuell vurdering i den enkelte skadesak basert på forsikringsvilkårene.
 • følger opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, bestiller utredning og behandling.

Skadeforebygging fifa11+ programmet:

 

11. Kamper

Omberamming av kamper

Fotballen dekker omberammingsavgiften for alle lagene i klubben. For å kunne omberamme en hjemmekamp må man kontakte fotball@bsknc.no for å sjekke opp om banen er ledig. Bortekamper tar man kontakt med motstander og avtaler selv ny tid med dem.

Barnefotballen skal ikke omberamme kamper inne i systemet til NFF, men heller bli enig med motstander om ny tid, og sjekke opp med fotball@bsknc.no om ledig bane.

Omberammingsskjema finner du HER.

 

Gjennomføring av klubbens hjemmekamper – obligatorisk kampvert

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp. For å sikre en fin ramme rundt kampen er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play og sørge for at kamplederen (dommer) får tilstrekkelig med støtte.

Kampverten bruker en egen kampvertvest som er delt ut til hvert lag/årgang og har med seg foreldrevettkort. Hvis mulig er det også hyggelig om kampverten i BSK kan ta med drikke/kaffe og engangskrus og for eksempel frukt til spillere og tilskuere.


Før kampen:

 • Møte opp senest 30 minutter før kampstart.
 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
 • Ønske velkommen begge lag og dommer(e).
 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
 • Minne hjemmelagets trener om å avholde Fair play-møtet.
 • Minne trenere og dommer om å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
 • Prate med dommer i pausen.
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis noen går over streken. Vise til foreldrevettregler og klubbens verdier.
 • Påse at alle tilskuere holder seg to meter unna sidelinjen
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

Etter kampen

 • Minne trenere og dommer på å organisere Fair play-hilsen, samt Handshake for Peace.
 • Takke begge lag og dommer.
 • Ta initiativ til rydding rundt banen etter kampslutt.

12. Anlegg

Sportsplassen

Sportsplassen består av en 11er gressbane, og to små kunstgressbaner. Klubben styrer disse banene. Mandag og onsdag er fotballens dager på 11er banen, og tirsdag og torsdag har friidretten banen mellom 17.00-21.00.

Lyset på banen kan skrus på automatisk, eller ved å kontakte OJ på tlf 47486739.

Ekeberg kunstgress 2

Kunstgressbanen ligger mellom Ekeberghallen og Ekebergveien. BSK drifter banen november-mars, og har bruksrett på banen april-oktober.

Under sommerhalvåret er det kretsen som kontrollerer banen, og har anledning til å sette kamper når som helst på Ekeberg kunstgress 2. Obligatoriske kamper vil alltid gå foran treninger.

Lyset på banen kan settes på ved å ta kontakt med Ole Johnny Kristiansen (47486739), Victor Olivares (96848800) eller Ulrik Rød (486 06 357).

Måking

Banene våre blir måkt under vinterhalvåret når det er behov. Banene vil være måkt til kl 15.00 på hverdager, og kl 10.00 i helger. Ser man behov for ytterligere måking utover kvelden skal man kontakte vaktmester:

https://www.bekkelagets.no/kontakt-oss/

Det er viktig at alle lag setter målene etter endt økt på Ekeberg kunstgress 2 ut mot nettet på langsiden. Står målene midt på banen og det kommer store mengder snø vil det ikke være mulig å måke banen. Se bilde under:

Vi har undervarme på Ekeberg kunstgress 2, og på den store kunstgress banen på Sportsplassen. Undervarme på baner klarer ikke å fjerne snø, men skal sørge for at banene holder seg myke. Så det er ikke noe galt med undervarmen hvis det er snø på banene.

 

 

 

Garderobe

Vi har både garderobefasiliteter på Sportsplassen og på Ekeberg. Det er viktig at lag som har brukt garderobefasilitetene forlater disse slik de ønsker å finne dem igjen. Lag som har benyttet seg av garderobefasilitetene uten å rydde vil motta et gebyr på kr. 500.

Møterom

For å booke et av rommene BSK kan tilby gå inn på linken under å bestill rommet til ønsket tid:

 

https://www.bekkelagets.no/reserver-lokaler/

 

For hjelp til booking av møterom, send mail til fotball@bsknc.no.

 

13. Arrangementer

Bækkelagscupen

Bækkelagscupen (tidligere Myggstikk-cupen) er en innendørscup som fotballgruppa i BSK arrangerer i uke 42 som en fin avslutning etter sesongen. Cupen er for alderen 6 år, og opptil 12 år. Alle lag i BSK innenfor den aktuelle alderen stiller med lag til turneringen. Cupen pågår inne i Ekeberghallen, og arrangørene er aldersklassene 9 og 10 år sammen med administrasjonen og styret.

Idrettsskolene

BSK i samarbeid med BAKS arrangerer idrettsskoler første og siste uken i sommerferien. Her vil det være mulig å velge sin særidrett eller få prøve seg i andre idretter klubben tilbyr. Det vil også være en allidrettsgruppe hvor barna blir introdusert for flere aktiviteter og idretter i løpet av uken.

 

Dommere

Har du et ønske om å være fotballdommer, og tjene litt penger? Klubben dekker både klubbdommer- og rekrutteringsdommerkurs for alle som ønsker å være dommere. Send en mail til fotball@bsknc.no hvis du ønsker å melde deg på et kurs.

I tillegg arrangerer BSK Fotball klubbdommerkurs for alle sine medlemmer det året de fyller 13 år. Ved å ha tatt klubbdommerkurset kan du dømme 3v3 turneringen under Norway Cup, og Bækkelagscupen.

14. Økonomi

Plan for økonomistyring

Det er fotballstyret som har det overordnede økonomiske ansvaret for fotballens økonomi. Det innebærer at fotballstyret har ansvaret for at

 

 • fotballens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
 • fotballen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
 • fotballen har en forsvarlig økonomistyring

 

Fotballstyret sine oppgaver knyttet til regnskap og økonomi er likefullt:

 

 • Fotballstyret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmaktsmatrise og en tydelig rolleavklaring.
 • Fotballstyret skal utarbeide et realistisk budsjett og innstille dette til årsmøtet.
 • Fotballstyret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
 • Fotballstyret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
 • Fotballstyret skal oppnevne 2 personer med godkjenning i Visma.

 

Lagkasser

Retningslinjene for lagkasser finnes her:

Lagkasser er penger laget sparer opp via BSK Fotball (gjelder blant annet dugnadsinntekter fra foreldrenes garderobevakter og dugnadsvakter i Norway Cup). Disse pengene disponeres fritt av laget, men det kreves bilag for all bruk av penger som overføres fra klubben til lagene for at regnskapet til BSK Fotball skal bli godkjent.

 

Pengene blir derfor stående på BSK Fotballs konto. Beløpene registreres på hvert enkelt lag og lagene (hovedlagleder) mottar informasjon om hvor mye penger som settes inn på «lagets konto» og som laget kan disponere. Det utbetales ikke penger fra lagkassene med mindre det leveres bilag eller det sendes informasjon om hva pengene skal brukes til og når pengene skal brukes. (Eksempel Gutter JR deltar på treningsleir i april, faktura må betales innen 15.03. Ønsker å bruke lagkassen til å betale for treningsleiren.)

 

Ved forskuddsbetalinger kreves det at bilagene blir sendt til økonomiansvarlig innen 14 dager etter at forskuddet er utbetalt (andre avtaler kan muligens gjøres i spesielle tilfeller).

15. BSK administrasjonen - fotball

Epostadressen fotball@bsknc.no bemannes i utgangspunktet fra kl 09.00-15.00 mandag til fredag. Kristian Brix har hovedansvaret for å følge opp epost her og tar henvendelser videre med riktig personer der det er behov.

Kommunikasjon mellom administrasjonen og lagene foregår i all hovedsak via hovedlagleder. Det er hovedlagleders ansvar å videreformidle evt beskjeder eller annet til/fra lagets trenere/lagledere, spillere og foresatte og tilbake til administrasjonen.

Vi ønsker å oppdatere hjemmesiden med informasjon slik at dere kan finne det dere skulle trenge der. Alle spørsmål dere ikke skulle finne svar på der skal rettes til fotball@bsknc.no.

Hvem jobber med fotball i administrasjonen i BSK?

Sportslig administrativ leder for klubben: Ole Johnny Kristiansen,  oj@bsknc.no

 

 

16. HVORFOR FOTBALL I BSK?

MANGE IDRETTER – ÉN FELLES AKTIVITETSAVGIFT

BSKs mandat er å aktivisere barn og ungdom i nærområdet. Forskning viser at allsidighet fører til at barna er aktive i idretten lenger. Vi har derfor innført en felles aktivitetsavgift for alle medlemmer til og med året de fyller 16 år.

Dette betyr at barn kan være medlemmer av alle våre grupper til en og samme lave pris. Dermed kan de delta både på fotball, friidrett, håndball, innebandy, orientering og ski uten å betale for mer enn én aktivitet.

LAGTRENINGER

På lagtreningene i barnefotballen vil ivrige foreldretrenere på de fleste årganger støttes av en svært kompetent barnefotballansvarlig, som også er ansvarlig for helhetlig treningsopplegg og program for treningsøktene. Dette sikrer høy kvalitet på treningene, og masse ballberøringer.

Fra og med året spillerne fyller 12 år stiller klubben med betalt hovedtrener. Til sammen blir dette et solid sportslig tilbud, som vi er stolte av.

ISUP (individuell spillerutvikling)

Som et ekstra tilbud vil årgangene fra 10 år og eldre tilbys et individuelt spillerutviklingsprogram. Dette innebærer en ukentlig trening for de ivrigste barna, med mål om å utvikle deres individuelle ferdigheter ytterligere. Dette er et flott ekstratilbud.

 

17. Utdanning/Kompetanse

For å melde på kurs og for spørsmål om hvilke kurs som kan dekkes send epost til fotball@bsknc.no.

 

Klubben dekker ordinære trenerkurs (C-, B- og A-lisens). Se fotball.no for mer informasjon om de forskjellige kursene. For å få dekket kursene i B- og A-lisens må klubben først godkjenne. Det kan søkes om å få dekket andre kurs ved å sende epost til fotball@bsknc.no med info om type kurs og formålet/behovet med å ta kurset.

 

Klubben ønsker at så mange trenere som mulig tar kurs for at vi skal heve kvaliteten på feltet. Trenere som har tatt lisens får en større forståelse for det å være fotballtrener og blir tryggere på feltet.

 

Klubben er i posisjon til å holde egne C-lisenskurs på Ekeberg, dersom vi har nok trenere som ønsker å ta dette.

18. Utstyr

I Bækkelagets Sportsklub er Umbro hovedleverandør av utstyr og drakter. Klubben kjøper inn fotballer og drakter for hvert av lagene, og det vil være mulig å komme med en felles bestilling for laget i desember/januar. Draktene er kun på utlån til spillerne, og skal leveres inn hvis spiller slutter i BSK. Leverer man ikke tilbake drakten vil man motta en faktura på 250 kr. Det er ikke lov å sette egne sponsorer på lagets hjemmedrakter.

Shorts og strømper må spillerne i klubben selv dekke kostnaden for. Skal laget ha bortedrakter må lagkassen dekke kostnaden for det.

Umbros klubbkolleksjon for Bækkelagets SK finnes her:

https://bekkelagets.klubb.no/klubbkolleksjon#

Lagene i BSK Fotball vil hvert år motta 250 kr per registrerte spiller for kjøp av utstyr og klær. Disse pengene skal være med å dekke:

 • Lagbagger med innhold.
 • Vester
 • Kjegler
 • Taktikkbrett
 • Bortedrakter
 • Annet utstyr

 

19. Spond

Spond er klubbens kommunikasjonsverktøy, og hvert lag i BSK har sin egen Spond-gruppe. Her vil det deles info om kamper, turneringer, treninger og annen type info. Man kan også ta betalinger gjennom Spond-gruppene. Spond er ypperlig for å kommunisere med klubbens medlemmer og innad i laget. Vennligst ikke kontakt klubben gjennom Spond, men send heller en epost til fotball@bsknc.no.

 

Årshjul:

Januar

 • Seriepåmelding 15-19
 • Seriepåmelding M48
 • Påmelding OBOS Cup

Februar

 • Påmelding Adidas Cup
 • Grasrottrenerkurs del 1
 • Ungdomsfotballkvelden
 • Laglederforum
 • Fotballskole vinterferie

Mars

 • Barnefotballkvelden
 • Årsmøte
 • Barnefotballforum

April

 • Seriestart
 • Nye treningstider

Mai

 • Grasrottrenerkurs del 2
 • Oppstart nytt kull

Juni

 • Fotballskole sommer

Juli

 • Sommerferie
 • FELLES dugnad Norway Cup uke 31

August

 • Påmelding futsal
 • Fotballskole

September

 • Grasrottrenerkurs del 3

Oktober

 • Fotballskole høstferie

November

 • Nye treningstider

Desember

 • Seriepåmelding 14-19 (1. og 2.divisjon)
 • Seriepåmelding M48

 

 

Til toppen