Du er her:

Trygg deltagelse

I BSK er det nulltoleranse for mobbing, trakassering og annen negativ atferd

All idrett i BSK følger NIFs retningslinjer og rettigheter for barne- og ungdomsidrett. Det vil si at aktiviteten skal bygge på trygghet, vennskap, mestring og trivsel. Barna skal ha rett til å være med å påvirke, ha frihet til å velge og konkurransene skal være for alle. All aktivitet skal være på barnas premisser. Med dette mener vi at aktivitetene skal tilrettelegges hvert barns mestrings- og utviklingsnivå. 

 

Sosialt

All idrett i BSK skal i første rekke være lystbetont og gøy. Vi skal legge til rette for et miljø som ivaretar våre utøvere på en helhetlig måte. For å skape en positiv prestasjonskultur skal vi sørge for at alle blir sett, hørt og lagt merke til. Både i trening og kamp. På og utenfor banen. Vi skal fremme en positiv prestasjonskultur gjennom ferdighetsutvikling, gode holdninger, respektere fair play og skape trivsel i et trygt og godt miljø. Dette er BSK! I BSK er det nulltoleranse for mobbing, trakassering og annen negativ atferd. Idretten, spesielt i de yngre årskullene har like mye en oppdragene rolle som sportslig. Derfor har BSK mål om at hvert lag/gruppe skal ha en sosialt ansvarlig, på lik linje med hovedtrener og lagleder.

 

Våre verdier

Klubben har et verdisett vi lever etter og som støtter oss i hverdagen. Verdisettet har betydning for alle. Fra våre minste utøvere til hovedstyret:

Inkluderende – du hører til og blir sett

Fremoverlent – vi er i kontinuerlig utvikling

Glede – det skal gi ekte idrettsglede å være en del av BSK

Profesjonalitet – elitekvalitet i alle ledd

Kameratskap – sammen gjør vi hverandre gode

 

Trenervettregler

Klubben forventer at alle trenere etterlever våre trenervettregler:

1. Klubbens verdier er integrert i trenerstilen min.

2. Utøverne er alltid i sentrum.

3. Jeg skal sørge for et mestringsmiljø som inkluderer alle.

4. Jeg er et godt forbilde og en god ambassadør for klubben.

 

Seksuell trakassering og overgrep

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Følgende retningslinjer gjelder:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Norges idrettforbund har etablert en egen varslingaportal dersom du, eller noen du kjenner har opplevd seksuell trakassering eller overgrep. Den finner du her

Til toppen