BSK Arena

Publisert ifm med BSKs ekstraordinære årsmøte i desember 2018

Dokumenter fra 2019

Plan- og bygningsetatens innstilling på vår reguleringsplan:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019003496&fileid=8278198

Publisert ifm med BSKs ekstraordinære årsmøte i desember 2018

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 11 desember: https://bloccontent.blob.core.windows.net/files/200000195/625/2019/1/2/-untitled-.pdf

Kjære BSK-medlemmer,

Bækkelagets Sportsklub jobber ut fra et evighetsperspektiv. Vår visjon er å skape samfunnets beste aktivitetstilbud. Med dette som utgangspunkt har klubben jobbet med anleggsprosjektet «BSK Arena» siden 2015.

Oslo har i mange tiår ligget etter landsgjennomsnittet hva angår dekning av idrettsanlegg. Stor befolkningsvekst har medført at barn og unge ikke har fått de mulighetene de burde gjennom mange nok, og varierte nok, idrettsflater. Resultatet har blitt at idrettslagene har måtte avvise barn og unge fra den organiserte idretten da man ikke har fått det antall timer i ulike anlegg som ønsket.

Selv om en storby som Oslo neppe vil ta igjen landssnittet har det over år blitt gjort store investeringer i Osloidretten og Oslo kommune skal bruke hele 6,2 milliarder kroner til investeringer i idrettsanlegg de neste fire årene. Behovet for nye idrettsflater vil også etter disse investeringene være stort.

Hovedstyret i BSK vedtok høsten 2015 at klubben skulle utvikle planer for et nytt anlegg for å dekke våre egne behov for idrettsflater.

Etter et års arbeid med utvikling av prosjektet vedtok Oslo bystyre i desember 2016 at det åpnes for å bygge et større idrettsanlegg der våre kontorer ligger i dag, tilsvarende høyden på Ekeberghallen.

Siden Oslo Idrettskrets parallelt har jobbet med et byggeprosjekt over garderobene på østsiden av Ekeberghallen har vi hatt en felles prosess for innleie av prosjektleder og utarbeidelse av reguleringsplanen.

Dette reguleringsarbeidet har vært helt i tråd med kommunes vedtak og planer og ser nå ut til å bære frukter. Oslo idrettskrets og BSK bør få vår reguleringsplan vedtatt våren 2019.

Parallelt med reguleringsarbeidet har BSK detaljprosjektert et idrettsbygg som skal kunne romme så mange av klubbens behov som mulig. I tillegg til å dekke håndballgruppens behov for fire håndballflater, inkludert en arena for eliten, har det blitt funnet plass til tre mindre flater for fotball (cageball), en stor turnhall, en motorikkhall og et stort treningssenter. Gjennom diskusjoner på årlige klubbseminarer og fortløpende i klubbens hovedstyre har vi utarbeidet et anleggsprosjekt vi mener ivaretar klubbens ønsker.

Forutsetning for etableringen

For et idrettslag er det viktig å ha kommunen på lag. På samme måte som Heming IL, Nordstrand IL, Linderud IL og andre idrettslag som allerede har, eller i nær fremtid vil, lykkes med å etablere egeneide idrettsbygg, inviterer BSK nå Oslo kommune til et utstrakt samarbeid.

For Oslo kommune utgjør samarbeidet med idretten verdifulle steg i retning av å kunne tilby flere barn og unge et tilbud som er sårt tiltrengt. At kommunen på samme tid løser Osloskolens behov for hallflater på dagtid er en vinn-vinn situasjon.

For BSK er en avtale med kommunen en forutsetning for at planene om etablering av BSK Arena skal kunne finne sted.

Dette betyr at når Hovedstyret i 2019 inviterer klubben til å ta endelig stilling til en ferdig prosjektert arena vil nødvendige avtaler og vedtak i kommunen være på plass som et avgjørende grunnlag for beslutningen.


Resultatet av prosjekteringen så langt

Planene som er utviklet legger til grunn at klubben selv vil betale for en andel av investeringskostnadene gjennom egenleie av fire håndballflater, tre mindre fotballflater (cageball), kontorer og møterom, og ikke minst til en stor turnhall.

Utenom dette vil det være behov for å etablere samarbeid med en virksomhet som betaler for et treningssenter, en motorikkhall og til en konferanseavdeling. Hovedstyret har her innhentet ekstern kompetanse til å vurdere lønnsomheten med disse flatene. Så langt tyder alt på at dette vil gi BSK Arena og klubben verdifulle arealer til medlemmenes glede. Når endelig investeringsbeslutning skal treffes vil planene for disse arealene være ferdigstilt.

Kostnadene med hallflatene som er prosjektert ligger langt lavere enn det Oslo kommune planlegger for egne etableringer. Det er således god grunn til å anta at det skal være mulig å fremforhandle løsninger med kommunen og andre leietakere som reduserer eller nullstiller BSKs risiko og sikrer et bærekraftig prosjekt.

Kommunen vil måtte erstatte Bækkelagshallen

I desember vil Oslo kommunes skolebehovsplan 2019-2028 vedtas. Der kommer det frem at Holtet videregående skole skal legges ned og at det skal etableres en ny grunnskole på tomten. Dette vil medføre at Bækkelagshallen sannsynligvis vil måtte rives. For BSK vil dette igjen medføre at klubben mister en hallflate med tilhørende leieinntekt fra Oslo kommune.

Hovedstyret ser det som en selvfølge at dette blir erstattet av kommunen. Erstatning kan komme i tre former, enten ved at vi får bruksrett til en ny flerbrukshall som bygges inn i det nye skolebygget, ved at vi får et erstatningsbeløp til å investere i nytt anlegg, eller en kombinasjon av disse. I det videre arbeidet vil Hovedstyret jobbe frem en avtale som i størst mulig grad sikrer klubbens fremtidige behov.

Ny skole skal stå ferdig allerede i 2024 og det Hovedstyrets mål å sikre ferdigstillelse av BSK Arena før Bækkelagshallen rives.

Invitasjon til ekstraordinær generalforsamling

Dette ekstraordinære årsmøtet inviteres til er å slutte seg til Hovedstyrets arbeid med prosjektet så langt og gi klarsignal for videre arbeid.

Hovedstyret legger med dette frem alt av grunnlagsmateriale vi har pr nå, og understreker at mye arbeid gjenstår med entrepriser, finansiering, samarbeidspartnere og kommunale vedtak.

Planene er utviklet i samarbeid med medlemmene, gruppene og tillitsvalgte på alle nivåer over tre år.

Resultatet er en hall til en kostnad på noe over 400 millioner kroner eksklusiv mva. Arenaen vil dekke ulike behov til alle eksisterende grupper i klubben og vil i tillegg gi rom for nye idretter, og ikke minst et stort treningssenter til glede for medlemmer i alle aldre.

Hovedstyret vi i tiden frem til klubbens øverste organ skal fatte en investeringsbeslutning videreutvikle planene og sikre investeringen et finansieringsopplegg og en driftsplan som minimerer vår egen risiko og som sikrer et bærekraftig prosjekt.    

Invitasjon til vedtak

«Basert på de foreløpige planene, som i innhold og størrelse fremkommer i forslaget til regulering, ber Bækkelagets Sportsklubs ekstraordinære årsmøte Hovedstyret om å arbeide videre med prosjektering, organisering, driftskonsept og finansiering av dette idrettsanlegget. 

Årsmøtet ber Hovedstyret se til at nødvendig fagkompetanse hentes inn for å kvalitetssikre alle sider av prosjektet. Årsmøtet ber Hovedstyret om å legge frem nødvendig beslutningsgrunnlag og innstilling til vedtak for å føre prosjektet videre på klubbens årsmøte i 2019.»


Ser frem til debatt og håper klubbens medlemmer ser den store muligheten vi står ovenfor! Hovedstyret, administrasjonen og jeg er klare for å jobbe med videre med dette prosjektet – til det beste for Bækkelagets Sportsklub!


Med sportslig hilsen,


Øystein Rikheim Sundelin

Styreleder, BSK


Arkitekttegninger:

Fasader mot nord og sør.pdf

Fasader mot øst og vest.pdf

Plantegninger, etg 1,5.pdf

Plantegninger, etg 1.pdf

Plantegninger, etg 2.pdf

Plantegninger, etg 3.pdf

Plantegninger, etg 4.pdf

Plantegninger, etg 5.pdf

Plantegninger, underetg 1.pdf

Plantegninger, underetg 2.pdf

Snitt sett fra Ekeberghallen.pdf

Snitt sett fra vest.pdf

Snitt sett fra øst.pdf

Tekniske tegninger, kafeteria og kjøkken plan 2.pdf

Tekniske tegninger, kafeteria og kjøkken, konferanse.pdf


Bilder:

Enscape_2018-10-11-14-57-18.jpg

Enscape_2018-10-11-15-01-28.jpg

Enscape_2018-10-17-14-46-24.jpg

Enscape_2018-10-17-14-47-11.jpg

Enscape_2018-10-17-14-57-14.jpg

Enscape_2018-10-18-09-11-04.jpg

Enscape_2018-10-18-09-13-38.jpg

Enscape_2018-10-18-09-15-38.jpg

Enscape_2018-10-18-09-17-10.jpg

Enscape_2018-10-18-09-22-50.jpg

Enscape_2018-10-18-09-32-48.jpg

Enscape_2018-10-18-09-34-05.jpg

Enscape_2018-10-18-09-36-05.jpg

Enscape_2018-10-18-09-46-27.jpg

Enscape_2018-10-18-09-53-41.jpg

Enscape_2018-10-18-10-01-24.jpg


Drifts- og investeringsbudsjett:

driftsbudsjett--utkast.pdf

investeringsbudsjett--utkast.pdf


Kommunens vedtatte områdeplan:

Kart over områdeplanen.PDF

Protokoll fra bystyrets behandling av områdeprogrammet.PDF

Plan- og bygningsetatens forslag til områdeprogram_Part1.pdf

Plan- og bygningsetatens forslag til områdeprogram_Part2.pdf

Plan- og bygningsetatens forslag til områdeprogram_Part3.pdf

Plan- og bygningsetatens forslag til områdeprogram_Part4.pdf


Reguleringsplan:

Planforslag til politisk behandling.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Trafikale forhold.pdf

Illustrasjoner_Part1.pdf

Illustrasjoner_Part2.pdf

Illustrasjoner_Part3.pdf

Illustrasjoner_Part4.pdf

Illustrasjoner_Part5.pdf

Illustrasjoner_Part6.pdf

Illustrasjoner_Part7.pdf


Teknisk beskrivelse:

Teknisk beskrivelse.pdf


Oppfølgningsrapporter fra Kontrollkomiteen i BSK:

Oppfølgingsrapport kontrollkomiteen nr 1 - 2017.pdf

Oppfølgingsrapport kontrollkomiteen nr. 2- 2017.pdf

Oppfølgingsrapport kontrollkomiteen nr. 3- 2017.pdf

Oppfølgingsrapport kontrollkomiteen nr. 4- 2018.pdf


Tidligere publiserte dokumenter:

PBE-201701981-62 - Kunngjøring om offentlig ettersyn - Ekebergveien 101

1_Kunngjøring om offentlig ettersyn - Ekebergveien 1.pdf

2_Plankart til offentlig ettersyn.pdf

3_Vedlegg 4 Bemerkninger.pdf

4_Vedlegg 5 ROS-analyse.pdf

5_Vedlegg 6 Grunnundersøkelser.pdf

6_Vedlegg 7 Overvannshåndtering.pdf

7_Vedlegg 8 Registrering av trær.pdf

8_Trafikale forhold.pdf

9_Vedtak om offentlig ettersyn - Ekebergveien 101.pdf

10_Illustrasjonsprosjekt_compressed.pdfBSK Arena - skisse og tegninger per mai 2018

180503_BSK Arena skisse og detaljer.pdf


BSK har, sammen med Oslo Idrettskrets, nå sendt over vårt reguleringsplanforslag for BSK Arena til Plan- og bygningsetaten (PBE). Forslaget inneholder plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og vedleggs oversikt.

Se alle dokumentene nedenfor:

180529 Reguleringsplankart.pdf - per 30.05.18

180529 Planforslag til offentlig ettersyn - forslagstillers del.docx - per 30.05.18 

180529 Planbestemmelser.docx - per 30.05.18

Reguleringsbestemmelser til OE.docx

Reguleringsplan for Ekebergveien 101 - innsendt planmateriale.pdf

180929 Illustrasjonsprosjekt.pdf - per 30.05.18

Vedl 2 Varslingsmateriale.pdf

Vedl 3 Kommetarer til forhåndsutalelser.pdf

Vedl 4 Bemerkninger.pdf

Vedl 5 ROS-analyse.pdf

Vedl 6 Grunnundersøkelser.pdf

Vedl 7 Overvannshåndtering.pdf

Vedl 8 registrering av trær.pdf

Vedl 9 Trafikale forhold.pdf


BSK Arena - Backe Idrettsbygg 17112017.docx - tidligere dokument som ikke er innsendt til regulering 

Levert av IdrettenOnline